Artikel 1. Definities1.1. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder : a. ThoBe Events : de VOF ThoBe Events gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0746.821.608 en met maatschappelijke zetel gelegen te 9120 Melsele, Vogelkerslaan 14. 


b. De Klant : de (potentiële) wederpartij van ThoBe Events met betrekking tot een (potentiële) overeenkomst met als voorwerp de verhuur van Materieel of (de organisatie van / dienstverlening bij) een Evenement. 


c. Evenementen / Evenement : een sportkamp, een sportdag, een workshop, verjaardagsfeest, teambuilding, een bedrijfsevenement of enig ander evenement dat door ThoBe Events wordt georganiseerd of dat door de Klant wordt georganiseerd waarbij ThoBe Events haar diensten verstrekt.


d. Materieel : alle door ThoBe Events verhuurde roerende goederen zoals springkastelen, attracties, sport -en spelmaterialen,…Artikel 2. Toepasselijkheid2.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de verhuur van Materieel en met betrekking tot Evenementen tussen ThoBe Events en de Klant. 2.2. De Klant verklaart voorafgaand aan de plaatsing van zijn bestelling kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze integraal te hebben aanvaard. 2.3. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Artikel 3. Algemene bepalingen3.1. Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, heeft dit niet de nietigheid van alle bepalingen tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet strijdig is met dwingend recht. 3.2. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de Klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.3.3. ThoBe Events behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Elke bestelling zal onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van dat moment. Artikel 4. Prijzen en leveringskosten4.1. De prijzen staan vermeld in euro en zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De vermelde prijzen kunnen voorafgaand aan de contractsluiting te allen tijde worden gewijzigd door ThoBe Events. 4.2. In de prijzen van Evenementen zijn inbegrepen : activiteiten, begeleiding, materialen, de eventuele toegang tot domeinen. Voor sportkampen is in de prijs ook een ongevallenverzekering begrepen. Voor sportkampen mét overnachting zijn het verblijf (inclusief ontbijt, lunch, diner en lokale (non-alcoholische) drankjes) in de prijs begrepen.4.3. De leveringskost van het Materieel is nooit in de prijs begrepen. Leveringen tot een afstand van 20 kilometer vanaf Melsele zijn gratis tenzij anders vermeld op onze website. In alle andere gevallen bedraagt de kilometervergoeding 0,60 euro (inclusief btw) per kilometer met dien verstande dat de eerste 20 kilometer niet wordt aangerekend. Afstanden worden steeds gerekend op basis van de snelste route zoals aangeduid door Google Maps op het moment van vertrek.
Artikel 5. Leveringen5.1. De eventueel door ThoBe Events meegedeelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn te allen tijde louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook. 5.2. De Klant dient voor de levering van het Materieel een vrije doorgang te voorzien. Deze varieert van 1 tot 2 meter, afhankelijk van het Materieel. De exacte vrije doorgang is te vinden op de website van ThoBe Events. ThoBe Events levert niet doorheen een woning tenzij de Klant ervoor zorgt dat er een voldoende vrije doorgang is en dat alle kostbare voorwerpen verwijderd zijn. Eventuele schade aan de woning of aan de inboedel kan niet verhaald worden op ThoBe Events.
Artikel 6. Annulatie van de bestellingHuur van Materieel : 6.1. De Klant kan kosteloos annuleren tot uiterlijk 21u00 de dag voor de levering van het Materieel en dit overeenkomstig de modaliteiten zoals vermeld in artikel 6.7. 6.2. Indien de Klant na 21u00 de dag voor de levering wenst te annuleren, dan zal de Klant een forfaitaire vergoeding t.b.v. 30,00 euro verschuldigd zijn aan ThoBe Events. Indien dergelijke annulatie is ingegeven door slechte weersvoorspellingen (aanhoudende regen, rukwinden), dan zal de Klant geen vergoeding verschuldigd zijn. 6.3. In geval van annulatie van de bestelling door ThoBe Events omwille van overmacht, zal ThoBe Events van rechtswege bevrijd en niet gehouden zijn tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling. Onder “overmacht” wordt verstaan de omstandigheid waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. ThoBe Events is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de vreemde oorzaak te bewijzen.
Evenementen : 6.4. De Klant of de deelnemer kan zijn inschrijving voor een Evenement te allen tijde annuleren, mits betaling van de hierna vermelde vergoeding aan ThoBe Events : - Annulatie 1 week voor aanvang van het Evenement : 20% van de totale prijs die betrekking heeft op de Klant of deelnemer.


- Annulatie 3 kalenderdagen voor aanvang van het Evenement : 50% van de totale prijs die betrekking heeft op de Klant of deelnemer.


- Annulatie minder dan 3 kalenderdagen voor aanvang van het Evenement : 90% van de totale prijs die betrekking heeft op de Klant of deelnemer.6.5. In geval van een medische ongeschiktheid kan de deelnemer zijn inschrijving voor het Evenement kosteloos annuleren. Hij dient uiterlijk op de aanvangsdatum van de medische ongeschiktheid ThoBe Events schriftelijk op de hoogte te brengen volgens de modaliteiten vermeld onder artikel 6.7. Een eventuele terugbetaling kan slechts na het overleggen van een doktersattest waaruit de medische ongeschiktheid blijkt.6.6. In geval van annulatie van het Evenement door ThoBe Events omwille van overmacht, zal ThoBe Events van rechtswege bevrijd en niet gehouden zijn tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling. Onder “overmacht” wordt verstaan de omstandigheid waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. ThoBe Events is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de vreemde oorzaak te bewijzen.Algemeen : 6.7. Iedere annulatie dient te gebeuren op één van de volgende manieren : - Schriftelijk op het e-mailadres : info@thobe-events.be. In deze e-mail dient de naam van de deelnemer(s) en de reden van annulatie te worden vermeld. 


- Door onderaan de bevestigingsmail (die u naar aanleiding van uw bestelling ontving) op de knop “annuleer mijn bestelling” te drukken. Er worden geen annulaties aanvaard via telefoon of via andere communicatiemiddelen. Bij annulatie door ThoBe Events zal de Klant eveneens schriftelijk in kennis worden gesteld van de annulatie en de reden ervan. 
Artikel 7. AansprakelijkheidHuur van Materieel7.1. Vanaf de leveringsdatum draagt de Klant alle risico’s verbonden met het bezit, het gebruik en de bewaring van het Materieel.7.2. ThoBe Events zal uiterlijk bij de levering van het Materieel aan de Klant instructies bezorgen omtrent het veilig gebruik van het Materieel. De Klant is verplicht om deze instructies voorafgaand aan het gebruik van het Materieel te bezorgen aan alle gebruikers van het Materieel. 7.3. Indien de Klant de instructies vermeld onder artikel 8.2. niet zou hebben ontvangen of deze niet heeft begrepen, dient zij ThoBe Events hiervan voorafgaand aan het gebruik van het Materieel schriftelijk in kennis te stellen. ThoBe Events zal de instructies vervolgens schriftelijk aan de Klant bezorgen, die op haar beurt alle gebruikers van het Materieel in kennis brengt. 7.4. De Klant is verplicht om de instructies vermeld onder artikelen 8.2. en 8.3. strikt te volgen. Enige schending van deze bepaling geeft ThoBe Events het recht om de huur onmiddellijk stop te zetten zonder dat zij hiervoor een vergoeding verschuldigd is aan de Klant. Het niet naleven van de instructies kan in geen geval leiden tot de aansprakelijkheid van ThoBe Events. 7.5. De Klant dient desgewenst zelf een verzekering af te sluiten voor schade aan het Materieel, aan de gebruikers of aan enige derde. 7.6. Het is de Klant verboden om de gehuurde goederen onder te verhuren, noch de plaats van de goederen wijzigingen. Evenementen7.7. ThoBe Events kan (behoudens in geval van haar eigen opzet) niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of kosten die voortvloeien uit andere activiteiten dan voorzien in haar brochure, noch voor schade of kosten voortvloeiend uit het gebruik door de Klant of de deelnemer van diensten aangeboden door een derde. 7.8. ThoBe Events is tevens (behoudens in geval van haar eigen opzet) niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit het feit dat een Klant of een deelnemer zich onttrekt aan de begeleiders die al dan niet door ThoBe Events werden voorzien. 7.9. Behoudens voor wat geldt met betrekking tot sportkampen (waar een ongevallenverzekering voorzien wordt door ThoBe Events), is de Klant gehouden om voor al haar deelnemers een ongevallenverzekering af te sluiten. ThoBe Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen van deelnemers, behoudens in geval van opzet in hoofde van ThoBe Events.In alle gevallen 7.10. Mocht ThoBe Events aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is zij slechts aansprakelijk voor de directe schade die de Klant geleden heeft met uitsluiting van o.m. winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en/of vorderingen van derden, én is de aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag waarvoor ThoBe Events is verzekerd. ThoBe Events zal op eerste verzoek van de Klant een actueel verzekeringsattest voorleggen. Onderhavig artikel is niet van toepassing indien de aansprakelijkheid van ThoBe Events voortvloeit uit haar eigen opzet. Artikel 8. Voorschriften m.b.t. de plaatsing en het gebruik van het MaterieelPlaatsingsvoorschriften 8.1. Het opblaasbaar Materieel dient op een egale, zachte ondergrond (bij voorkeur gras) te worden geplaatst. De ondergrond moet vrij zijn van puntige of scherpe voorwerpen (uitstekende takken, wortels, glas, kiezelstenen,…). Boven het opblaasbaar Materieel mogen er zich in een omtrek van 2 meter geen takken of andere voorwerpen bevinden. Rondom het Materieel moet er steeds een vrije ruimte van 1 meter worden voorzien. Aan de zijde van de motor dient er 2 tot 3 meter vrije ruimte te zijn. 8.2. Indien de plaatsgesteldheid het niet toelaat om het Materieel volgens de voorschriften te plaatsen, behoudt ThoBe Events zich het recht voor om de plaatsing van het Materieel te weigeren. ThoBe Events is desgevallend gerechtigd om alle kosten te verhalen op de Klant. 8.3. De Klant dient per toestel een stopcontact te voorzien van 220 V (16A). ThoBe Events voorziet haspels of verlengdraad tot maximum 30 meter. Deze dienen te allen tijde volledig afgerold te zijn. Alle elektrische toestellen dienen op een afzonderlijke stroomkring te worden aangesloten. Indien meerdere toestellen op eenzelfde kring worden (of moeten worden) aangesloten, is ThoBe Events niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.Het gebruik van het Materieel8.4. De blaasinstallatie van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen. 8.5. De gebruikers van het Materieel dienen ervoor te zorgen dat het Materieel tijdens het gebruik niet wordt beschadigd. Zijn daarom strikt verboden tijdens het gebruik van het Materieel (niet-limitatief) : - Het dragen of op zich hebben van puntige voorwerpen zoals bv. sleutels, sleutelhangers, schrijfgerei, …  


- Het dragen van schoenen;


- Dieren;


- Vuil, water, vuur; 


- Het bespringen of het beklimmen van muren of dwarsbalken;


- …8.6. In geval van een stroomuitval of drukverlies dient men het opblaasbaar Materieel onmiddellijk te ontruimen. 8.7. Het Materieel mag niet worden gebruikt door personen onder de 3 jaar, tenzij anders vermeld op de website. De Klant en de gebruikers zijn ertoe gehouden om het maximaal aantal gebruikers van het Materieel te respecteren. 8.8. Het opblaasbaar Materieel moet gedurende de huurperiode steeds opgeblazen blijven. Enkel in geval van hevige regen of storm of in het geval dat het Materieel ’s nachts bij de Klant blijft staan, mag de luchtdruk volgens de richtlijnen worden afgelaten (zie artikel 9.9. en artikel 9.11. en volgende). 8.9. Indien het opblaasbaar Materieel voor meerdere dagen verhuurd is, dient de Klant de blaasinstallatie ’s avonds af te koppelen en op een veilige plaats op te bergen. De Klant dient het opblaasbaar Materieel dubbel te vouwen en af te dekken met het onderzeil. De Klant dient het Materieel te allen tijde te beschermen tegen weersomstandigheden, dieren en alle andere invloeden van buitenaf.  8.10. Het maximale aantal gelijktijdige gebruikers van het Materieel wordt steeds vermeld op de website. Het is de Klant en de gebruikers verboden om dit aantal te overschrijden. ThoBe Events kan (behoudens voor haar eigen opzet) nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen als gevolg van het niet-naleven van onderhavig artikel. Defecten of schade aan het Materieel8.11. Bij defect of schade van het Materieel dient de Klant ThoBe Events hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen via e-mail (info@thobe-events.be). Indien het defect of de schade niet te wijten is aan de Klant, dan zal ThoBe Events een evenredig gedeelte van de huurprijs aan de Klant terugbetalen. Indien het defect of de schade te wijten is aan de Klant, dan dient deze ThoBe Events te vergoeden voor alle schade. Voorschriften bij storm of regenweer8.11. In geval van storm of extreme weersomstandigheden heeft ThoBe Events – behoudens hetgeen bepaald onder artikel 6.3. – het recht om het gebruik van bepaald Materieel stil te leggen zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.8.12. In geval van matige regenval na levering : het Materieel dient opgeblazen te blijven tot aan de ophaling door ThoBe Events. De stekker van de blaasinstallatie mag niet nat worden. De blaasinstallatie mag nooit bedekt worden. 8.13. In geval van rukwinden of storm na levering : De Klant dient de luchtdruk van het Materieel af te laten en de blaasinstallatie binnen te plaatsen. Indien de weersomstandigheden het opnieuw toelaten, mag het Materieel terug worden opgezet en voor gebruik met handdoeken worden gedroogd. Artikel 9. Het verloop van het Evenement9.1. De Klant is gehouden om de deelnemers individueel in kennis te stellen van het verloop van het Evenement, alsook van de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden. 9.2. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart. Minderjarigen dienen eveneens in het bezit te zijn van een identificatiebewijs. Alle deelnemers dienen zich te vergewissen van de documenten die nodig zijn om internationaal te reizen. Indien zij niet over de nodige documenten beschikken om te reizen, staan zij zelf in voor de eventuele gevolgen.  9.3. ThoBe Events kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het geval waarin een deelnemer niet over de juiste documenten zou beschikken om aan het Evenement te kunnen deelnemen. In dit geval is de Klant of de deelnemer niet gerechtigd op enige terugbetaling van de prijs. 9.4. De Klant en de deelnemers zijn bij inschrijving gehouden om alle nuttige informatie kenbaar te maken die het goede verloop van het Evenement zouden kunnen beïnvloeden (voedingsallergieën, gezondheidsproblemen,…). 9.5. De Klant of deelnemers die tekenen van overmatig alcoholgebruik, druggebruik vertonen of die de gedragsregels weigeren na te leven kunnen worden uitgesloten van het Evenement, zonder recht op terugbetaling door ThoBe Events.9.6 De Klant en de deelnemers aan het Evenement dienen het reglement, de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften verstrekt door ThoBe Events en eventueel aanwezige begeleiders strikt na te leven. 9.7. Indien een deelnemer niet tijdig aansluit bij de groep of wanneer diens gedrag niet overeenstemt met de richtlijnen, voorschriften of gedragsregels waardoor het goede verloop van het Evenement in het gedrang kan worden gebracht, kan ThoBe Events deze deelnemer uitsluiten van verdere deelneming aan het Evenement. Hetzelfde geldt in het geval een deelnemer fysiek of mentaal niet in staat blijkt te zijn om op een veilige manier deel te nemen aan het Evenement. ThoBe Events zal in deze gevallen geen vergoeding verschuldigd zijn aan deze deelnemer of de Klant. Indien ThoBe Events hierdoor schade zou lijden, zal zij deze verhalen op de desbetreffende deelnemer of Klant.9.8. De Klant en de deelnemers dienen de richtlijnen inzake de bagage (afmetingen, gewicht,…) na te leven. 9.9. ThoBe Events zal niet aansprakelijk zijn voor diefstal, beschadiging of verlies van bagage of persoonlijke bezittingen van de deelnemer of de Klant, behoudens in geval van opzet of bedrog in hoofde van ThoBe Events.Artikel 10. Facturatie en betaling10.1. De facturen van ThoBe Events zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van ThoBe Events betaalbaar uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. 10.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10,5 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 50,00 €), onverminderd het recht van ThoBe Events om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Indien de Klant een consument betreft, zal de laattijdige betaling van een factuur pas na ingebrekestelling aanleiding geven tot verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet. 10.3. Bij niet-betaling van één factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt ThoBe Events zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de Klant.Artikel 11. Diverse bepalingen11.1. De Klant brengt ThoBe Events onmiddellijk in kennis van : a) elke diefstal/schade/opeising van de gehuurde goederen, 


b) elk beslag door een derde, ook bewarend. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank12.1. Alle overeenkomsten tussen ThoBe Events en de Klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. 12.2. Alle geschillen tussen partijen omtrent die overeenkomsten behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en meer bepaald tot die van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde. Indien de Klant een consument betreft, zal de wettelijk bepaalde rechtbank bevoegd zijn.